Új jelszó kérése
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló

Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a barbivarr.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

Az Általános Szerződési Feltételek dr. Schlick Barbara (a továbbiakban Barbivarr) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (a továbbiakban Vevő) között létrejövő szerződés általános feltételeit tartalmazza.

A webáruházon keresztüli vásárlás szerződéskötésnek minősül. A szerződés nyelve: magyar. A webáruház nyelve: magyar.

A Barbivarr fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Vevő felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosítását kövesse. A módosítást követően a webáruház használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

Az Általános Szerződési Feltételek Vevő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

2. A szolgáltató

Név: dr. Schlick Barbara ("Barbi varr")

Székhely: Solymár 2083 Nagykovácsi u. 22/A/4.

Levelezési cím: Solymár 2083 Nagykovácsi u. 22/A/4

Adóazonosító jel: 8413680433

Közösségi adószám: 66857033-1-33

Nyilvántartási szám: 40040329

Statisztikai számjel: 66857033477823113

Vállalkozói tevékenység kezdete: 2014.11.03.

Fő tevékenység:  477813 - Ajándéktárgy kiskereskedelem

Számlavezető pénzintézet: CIB Bank

Számlaszám: 10701551-69461532-51100005

IBAN számlaszám: HU84 1070 1551 6946 1532 5110 0005

E-mail cím: mail@barbivarr.hu

Telefonszám: +36-30-389-2346

3. A honlapon folytatott tevékenység

Fő tevékenység:  477813 - Ajándéktárgy kiskereskedelem

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

Barbivarr felelőssége

A Barbivarr nem vállal felelősséget a webáruháznak, valamint annak tartalmának elérhetőségéért és működéséért. A Barbivarr nem felelős semmilyen kárért, amely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A Barbivarr nem vállal felelősséget olyan hibák esetén, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Barbivarr nem vállal felelősséget a webáruház használata során fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb technikai hibákért.

A Barbivarr nem vállal felelősséget abban az esetben, amennyiben elháríthatatlan akadály, másképpen áramszünet, földrendgés, stb. miatt nem képes vállat kötelezettségét teljesíteni.

A Barbivarr nem vállal felelősséget az elírási hibákért, a webáruházban elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért, különös tekintettel a téves ármegjelölésre.

A webáruházban található képek illsztrációk, az eltérésekért a Barbivarr felelősséget nem vállal.

A Barbivarr fenntartja magának a jogot a webáruház részleges vagy teljes megszüntetésére, megváltoztatására és szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, az ebből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért a Barbivarr felelősséget nem vállal.

A Barbivarr nem vállal felelősséget a felhasználói adatok Vevő tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Vevő felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával a Barbivarr vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

 

Barbi varr kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Vevő  teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

Vevő felelőssége

Vevő kijelenti, hogy az Internet technikai és műszaki korlátait ismeri, a technológiával együtt járó hibalehetőségeket és kockázatokat elfogadja. Ennek megfelelően tudatában van annak, hogy az Interneten keresztül rendelkezésre bocsátott információk hitelessége, helyessége és teljessége nem garantálható.

Vevő felelőssége a számítógépén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a webáruházba való bejelentkezéshez szükséges adatokra. Vevő tudomásul veszi, hogy megrendelése jóváhagyásával jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el.

Vevő köteles a regisztrációnál megadott adataiban bekövetkezett változásokat átvezetni, különös tekintettel a szállítási címre. Az ennek elmulasztásából eredő többletköltségeket és károkat Vevő viseli.

Vevő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut és szolgáltatást tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az Általános Szerződési Feltételekben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése Vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket és károkat a Vevő viseli.

A Barbivarr tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Vevő a megrendelés ellenértékét teljes mértékben meg nem fizeti.

 

A Vevő a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 

A Vevők által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) Barbivarr jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében Barbivarr jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

Szerződésszegés

Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, aminek következtében a szerződés célja nem valósul meg. Objektív szerződésszegés, amikor elháríthatatlan ok folytán nem kerül sor a teljesítésre, ebben az esetben eladó és vevő egyaránt mentesül a felelősség alól. Szubjektív szerződésszegést állapíthatunk meg, amikor a szerződésszegés a szerződésszegő fél hibás magatartására vezethető vissza. Ebben az esetben a szerződésszegést okozó fél a felelős a kialakult helyzetért.

 

 

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

 

A honlapon szereplő információk, képek és egyéb anyagok, a webáruház grafikai megjelenése és grafikai elemei, a webáruházban megvásárolható termékek neve, képe, márkája és egyéb elemek és megnevezések csak a webáruházban történő vásárlás céljára szolgálnak.

Minden egyéb felhasználás a Barbivarr írásbelibeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben részben vagy átdolgozott formában is.

A szerzői jog megsértésének következményei

Jogainak megsértése esetén a szerző a jogsértővel szemben - az eset körülményeihez képest - a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

  1. a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
  2. b) követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
  3. c) követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
  4. d) követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
  5. e) követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
  6. f) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.

 

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.

Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.

Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Vevő a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Vevő a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

Regisztráció esetén az alábbi adatokat kell a Vevőnek megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Vevő e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Vevő a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Barbivarrtól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Vevő felelős. A Vevő felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles Barbivarrnak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Vevő korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Vevőnek ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Vevő egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt Barbivarr felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Vevő a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

Bankkártyás, egyéb online fizetési lehetőség jelenleg nincsen, a fizetés előre utalással történik.

Kosár elmenthető későbbi vásárláshoz.

Vevő a megrendelés végleges elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Barbivarr a megrendelhető áruk darabszámát korlátozhatja.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Barbivarr a Vevőt 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Vevő nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Vevő mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Vevő rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

Barbivarr az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Vevő részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 48 órán belül, amellyel a Vevő ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Barbivarr általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.

 

Barbivarr akkor fogadja el a megrendelést, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen a Barbivarr rendelkezésére bocsátotta a regisztráció során vagy a megrendelés időpontjában. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Barbivarr felelősséget nem vállal, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Barbivarr részére.

 

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, Barbivarr azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

 

5.5. Számla

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, mely minden esetben az áru átadásával egyidejűleg kerül átadásra a Vevő részére.

 

5.6. Fizetés

Barbivarr fenntartja a jogot bármely fizetési mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére.

A fizetés módja:

5.6.1. Előre utalás

Vevőnek az elfogadott megrendelés vételárát Barbivarr által történő teljesítést megelőzően van lehetősége átutalással kifizetni. A Barbivarr kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít. Barbivarr egyedi megállapodás alapján Vevő kérésére ettől eltérő fizetési határidőt is megállapíthat.

A pontos vételárat és az utaláshoz szükséges adatokat a visszaigazoló email tartalmazza.

 

5.7. Szállítás

Vevő kizárólag a Magyar Köztársaság területére kérhet szállítást. Ettől eltérő szállítási címre történő szállítás a Barbivarr és Vevő egyedi megállapodását követően lehetséges.

Szállítási határidő: 3-5 munkanap

 

A vételár Barbivarr bankszámláján történő jóváírását követően ajánlott, elsőbbségi levélpostai küldeményként vagy postai utánvéttel egyidejűleg történik.

 

Vevő kötelezettséget vállal a megrendelt termék, átvételére. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Barbivarr semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket (pl. ismételt kiszállítás, munkaidőn kívüli szállítás, visszaszállítás, stb.) a Vevő viseli.

A Vevő köteles az átvétel időpontjában a küldeményt tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Az ellenőrzés a termékhez kapcsolódó dokumentumokra (pl. jótállási jegy, használati utasítás, stb.) is kiterjed. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Barbivarr nem fogad el.

A Barbivarr fenntartja a jogot bármely szállítási mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére.

 

Vevő az alábbi szállítási, illetve átvételi módok közül választhat:

 

5.7.1. Postai csomag - házhozszállítás

Szállítási költség: 1500 Ft 

 

5.7.2. DPD futárszolgálat - házhozszállítás

Szállítási költség: 1300 Ft

 

5.7.3. Foxpost csomagautomata

Szállítási költség: 699 Ft

 

Barbivarr- eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. Barbivarr késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha Barbivarr a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni. A Vevő póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha Barbivarr a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

 

Az elállási jog gyakorlására a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban foglaltak az irányadók.

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Vevő).

 

A Vevő a szerződéstől tizennégy (14) napon belül indokolás nélkül elállhat.

Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik.

A Vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

 A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Barbivarr azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

Barbivarr és a Vevő eltérő megállapodása hiányában Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a Vevő személyéhez kötött, illetve amelyet a Vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.

Természeténél fogva nem szolgáltatható vissza különösen, de nem kizárólag az a termék, amely a visszaküldést követően ismételten már nem értékesíthető más vásárló részére. Ennek oka lehet többek között a rendeltetésszerű használatbavétel által okozott, visszafordíthatatlan változás is.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán erre a címre: Schlick Barbara 2083 solymár Nagykovácsi u. 22/A/4.), vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: mail@barbivarr.hu

 

Elállási/felmondási nyilatkozat

Letölthető formanyomtatvány:

http://www.nfh.hu/sites/default/files/elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.doc

 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Ha a Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

7. Termékszavatosság, Garancia

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Használt termékek esetén ez a határidő X év/hónap, de legfeljebb egy év.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

7.4. Garancia

Termékeinkre 6 hónap garanciát vállalunk. Amennyiben a termék meghibásodik, elszakad, azt díjtalanul megjavítjuk. A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra.

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: dr. Schlick Barbara

Levelezési cím: Solymár 2083 Nagykovácsi u. 22/A/4.

Telefonszám: +36-30-389-2346

E-mail cím: mail@barbivarr.hu

 

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt Barbivarr egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Barbivarr a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Barbivarr az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vevőt.

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény panaszkezelésről szóló szabálya szerint a Vevő panasza elutasítása esetén – annak jellege szerint – a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz is fordulhat.

Elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu

 

Európai uniós online vitarendezési platform áll rendelkezésre az esetleges jogviták rendezésére.

https://ec.europa.eu/consumers/cdr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=HU

 

A Vevő, jogvita rendezése érdekében, Békéltető Testületi eljárást vehet igénybe.

Barbivarrt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

 

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 41

Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410

URL: http://naih.hu

9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

 

A Barbivarr fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Vevő felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosítását kövesse. A módosítást követően a webáruház használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

Az Általános Szerződési Feltételek Vevő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

 

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Barbvarr-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

A Barbivarr nem vállal felelősséget abban az esetben, amennyiben elháríthatatlan akadály, másképpen áramszünet, földrendgés, stb. miatt nem képes vállat kötelezettségét teljesíteni.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

Barbivarr a regisztráció és/vagy a megrendelés során a Vevő által megadott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998 évi VI. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Az webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át.

Vevő felhatalmazza a Barbivarr-t, hogy a megrendelés teljesítése érdekében beszállítóinak átadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, amely személyek ezen adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használhatják.

Az adatok Vevő által nem megfelelő biztonsággal történő kezeléséért a felelősség Vevőt terheli.

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, e nélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.08.15.

Adatvédelmi szabályzat

Barbivarr a regisztráció és/vagy a megrendelés során a Vevő által megadott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998 évi VI. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Az webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át.

Vevő felhatalmazza a Barbivarr-t, hogy a megrendelés teljesítése érdekében beszállítóinak átadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, amely személyek ezen adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használhatják.

Az adatok Vevő által nem megfelelő biztonsággal történő kezeléséért a felelősség Vevőt terheli.

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, e nélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti.

Vásárlási tudnivalók

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.

Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.

Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Vevő a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Vevő a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

Regisztráció esetén az alábbi adatokat kell a Vevőnek megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Vevő e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Vevő a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Barbivarrtól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Vevő felelős. A Vevő felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles Barbivarrnak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Vevő korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Vevőnek ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Vevő egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt Barbivarr felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Vevő a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

Bankkártyás, egyéb online fizetési lehetőség jelenleg nincsen, a fizetés előre utalással történik.

Kosár elmenthető későbbi vásárláshoz.

Vevő a megrendelés végleges elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Barbivarr a megrendelhető áruk darabszámát korlátozhatja.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Barbivarr a Vevőt 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Vevő nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Vevő mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Vevő rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

Barbivarr az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Vevő részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 48 órán belül, amellyel a Vevő ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Barbivarr általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.

 

Barbivarr akkor fogadja el a megrendelést, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen a Barbivarr rendelkezésére bocsátotta a regisztráció során vagy a megrendelés időpontjában. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Barbivarr felelősséget nem vállal, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Barbivarr részére.

 

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, Barbivarr azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

 

5.5. Számla

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, mely minden esetben az áru átadásával egyidejűleg kerül átadásra a Vevő részére.

 

5.6. Fizetés

Barbivarr fenntartja a jogot bármely fizetési mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére.

A fizetés módja:

5.6.1. Előre utalás

Vevőnek az elfogadott megrendelés vételárát Barbivarr által történő teljesítést megelőzően van lehetősége átutalással kifizetni. A Barbivarr kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít. Barbivarr egyedi megállapodás alapján Vevő kérésére ettől eltérő fizetési határidőt is megállapíthat.

A pontos vételárat és az utaláshoz szükséges adatokat a visszaigazoló email tartalmazza.

 

5.7. Szállítás

Vevő kizárólag a Magyar Köztársaság területére kérhet szállítást. Ettől eltérő szállítási címre történő szállítás a Barbivarr és Vevő egyedi megállapodását követően lehetséges.

Szállítási határidő: 3-5 munkanap

 

A vételár Barbivarr bankszámláján történő jóváírását követően ajánlott, elsőbbségi levélpostai küldeményként vagy postai utánvéttel egyidejűleg történik.

 

Vevő kötelezettséget vállal a megrendelt termék, átvételére. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Barbivarr semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket (pl. ismételt kiszállítás, munkaidőn kívüli szállítás, visszaszállítás, stb.) a Vevő viseli.

A Vevő köteles az átvétel időpontjában a küldeményt tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Az ellenőrzés a termékhez kapcsolódó dokumentumokra (pl. jótállási jegy, használati utasítás, stb.) is kiterjed. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Barbivarr nem fogad el.

A Barbivarr fenntartja a jogot bármely szállítási mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére.

 

Vevő az alábbi szállítási, illetve átvételi módok közül választhat:

 

5.7.1. Postai csomag - házhozszállítás

Szállítási költség: 1500 Ft 

 

5.7.2. DPD futárszolgálat - házhozszállítás

Szállítási költség: 1300 Ft

 

5.7.3. Foxpost csomagautomata

Szállítási költség: 699 Ft

 

Barbivarr- eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. Barbivarr késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha Barbivarr a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni. A Vevő póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha Barbivarr a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

Webáruház készítés